Промишлена акустика

Промишлена акустика

Звукоизолиращи бариери

Звуковите бариери са ефективен начин за намаляване шума от различни промишлени инсталации като чилъри, трафопостове, дизел-генератори, натоварени магистрали, жп транспорт и др.

От Аудио Дизайн извършваме всякакъв вид измервания на фоновия шум с калибриран SPL метър включително спектрален анализ на шума и предписваме подходящият тип звукова бариера. Предлаганите от нас бариери са изградени от материали с висока степен на износоустойчивост и са подходящи за монтаж при външни климатични условия. 

При дизайна на звукови бариери Аудио Дизайн препоръчва On-Field измерване и анализ на изследваната инсталация. По този начин се изпълнява инженерната методика на Аудио Дизайн, която помага за точното разпределение на разходите и материалите.

 Производство и шумов контрол

Всяко призводство генерира промишлен шум, който предизвиква шумово замърсяване и вреди на околната среда. За да запазим природата ние в Аудио Дизайн се стремим да намалим до колкото е възможно шума от производсвените инсталации и поточните линии.

В Аудио Дизайн работим по специална методика за установяване типа на шумовото замърсяване, неговата сила и спектър. Тази методика е ефективно решение за всякакви производства и манифактури генериращи шумови нива над допустимите. В методиката ни са включени анализи и измервания на шумовият фон, шумов контрол над промишлени зони, отдалечен постоянен мониторинг на шумовата среда, индивидуален подход към всяко съоражение и инсталация, и др.

Акустичните решения за промишлено третиране на поточни линии и производства включват акустични и звукопоглъщащи панели, специални мембрани, звукоизолиращи бариери, шумозаглушители и др.

Турбини, генератори и компресори

Контролирането на шумовото замърсяване от генератори, турбини и компресори е приоритет за много организации на пазара за производство на електроенергия. От съществено значение е, всички енергийни мощности да притежават необходимите мерки за контрол на шума, които да потвърждават че съоръжението отговаря на критерийте за шум.

Аудио Дизайн е лидер на пазара за инженерен контрол на шума и е един от водещите производители на шумозаглушители за дизелгенератори. Аудио Дизайн е разработила гама от абсорбиращи шумозаглушители които да задоволят повечето приложения в рамките на пазара на производство на електроенергия.

Аудио Дизайн извършва всякакъв вид консултации и измервания свързани с промишлено шумово замърсяване и неговият контрол. 

Вентилация и вибрации

Входящият въздух от филтриращи системи е от съществено значение за всяка инсталация – промишлена или битова. Системите за филтрация са се развили благодарение на увеличените експлоатационни температури в различни индустриални производства и нуждата от по ефективна работна среда. Системите за филтрация имат множество модули, които са избрани според приложението им и специфичната работна среда.

След като е била избрана подходяща филтърна система, ние предоставяме набор от въздуховоди и шумозаглушители които свеждат нивото на шума до минимум. Така бързо протичащия въздух в изходящите въздуховоди е овладян преди достигане до крайното помещение.

От Аудио Дизайн можем да проектираме самостоятелни филтърни пакети, включително шумозаглушителни филтри за премахване на шумовите влияния.

Вибрациите са друг проблем явяващ се масово в съвременната индустриална и битова среда. Технически вибрацията представлява инфра звук разпространяващ се в твърдо тяло и предизвикващ нежелани трептения наричани резонанси. Вибрациите могът да бъдат породени от различни източници като климатични системи, дизел генератори, синхронни и асинхронни двигатели, обществен транспорт и др.

Ние в Аудио Дизайн притежаваме специален кит снабден с високотехнологичен датчик от последно поколение способен да покаже най-слабото трептение на почти всяка повърхност. Точният анализ и графичните резултати получени след измерване дават възможност да се проектира и изгради най-точната защита и изолация или да се намали максимално ефекта на нежеланата вибрация.

Сървърни помещения

Сървърните помещения най-обикновенно се класифицират като помещения със специално предназначение. Те трябва да отговарят на изисквания свързани със звукоизолация, вентилация, пожаробезопастност, охрана и др. Обикновенно за сървърни помещения се избират вътрешни помещения без прозорци, които се охлаждат посредством климатичната сградна инсталация или допълнителна такава.

Много често се подценява качеството на помещението, като се избират помещения с тънки стени, неподходящ под, лошо изолирани врати или се прави компромис с близостта до климатичната инсталация за сметка на обитаваната работна среда от персонала. Основен източник на шум и вибрации в сървърните помещения са вентилаторите на оборудването чийто шумов спектър варира в ниските и средни честоти. По този начин при едно лошо изолирано помещение се получава резидентен фонов шум, който води до сериозни проблеми с работната среда и нарушаване на нормите за шум.

Аудио Дизайн има опит с проектирането и звукоизолирането на сървърни, и IT помещения в цяла Европа. Нашите специалисти могат да извършат оглед и консултация на място на всякъкъв вид сървърни помещения, като огледа включва измерване на шум/вибрации и издаване на мерки за повишаване на акустичният комфорт.